Solidaritat amb les persones represaliades polítiques

Solidaritat

Contra les agressions de l'estat

Avís legal

El titular del lloc web allotjat a les URL www.caixadesolidaritat.cat (el ”Web”) és l'Associació de Foment de Caixa de la Solidaritat (l'”Associació”), les dades d'identificació i contacte de la qual són els següents:

Domicili social: C/ Rocafort, 166, 5a planta 08029 Barcelona
CIF: G67266791
Correu electrònic: [email protected]
Telèfon: +34 694 465 281
Dades registrals: inscrita al Registre de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, núm. de registre 64157 secció 1a. del registre d’associacions

Accés al Web

L'avís Legal regula l'accés i utilització del Web per part dels seus usuaris.

L'accés i utilització del Web per part de l'usuari comporta l'acceptació de l'Avís Legal, així com de la resta de polítiques que es preveuen al Web.

Per tant, li preguem llegeixi atentament l'Avís Legal quan es proposi utilitzar el Web ja que pot modificar-se en qualsevol moment. Si no accepta l'Avís Legal, li preguem s'abstingui d'utilitzar el Web i el seu contingut.

Utilització i funcionament del Web

L'usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació que s'hi inclou, amb total subjecció a la normativa aplicable, a l'Avís Legal i, si s'escau, a la resta de termes i condicions que s'incloguin al Web.

Igualment, l'usuari es compromet a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web, o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix.

S'informa a l'usuari que, en el supòsit que incompleixi l'Avís Legal o, si escau, la resta de termes i condicions del Web, l'Associació es reserva el dret a limitar, suspendre i/o terminar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l'efecte.

L'Associació fa els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. No obstant, l'Associació no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés al Web ni la inexistència d'errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

Donacions

L'Associació informa que les donacions realitzades a través del Web seran destinades a fer front a les despeses jurídiques i/o responsabilitats econòmiques que reben persones físiques com a conseqüència d'actuacions emmarcades en el procés cap a la independència per participar d'accions cíviques, pacífiques i democràtiques. Aquestes actuacions han de respondre a iniciatives d’entitats i/o partits sobiranistes o bé per seguir el mandat de les urnes i els acords del Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat en favor del procés independentista.

Per poder realitzar una donació caldrà que l'usuari faciliti les dades personals que, si s'escau, se li requereixin al Web.

El registre implica que l'usuari accepta l'Avís Legal i la Política de Privacitat i que declara tenir capacitat legal necessària per fer la donació.

Les donacions es podran fer mitjançant targeta de crèdit/dèbit o transferència bancària.

En el supòsit que l'Associació detecti que hi ha hagut algun error en el procés de la donació, ho notificarà immediatament a l'usuari per a que pugui esmenar-lo el més aviat possible.

Una vegada realitzada la donació a través del pagament per targeta de crèdit/dèbit, l'usuari rebrà un correu electrònic confirmant que ha estat realitzada, per bé que el càrrec s'efectuarà una vegada hagi estat acceptat per l'entitat financera de l’usuari.

Responsabilitat

Tant l'accés al Web com l'ús que pugui fer-se de qualsevol informació que el Web contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari.

L'usuari també serà responsable de conèixer les característiques, costos i ús del mètode de pagament, així com de tenir suficient saldo al seu compte corrent per poder fer la donació.

L'Associació no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirectament, de l'accés o ús de la informació continguda al Web, incloent, i sense limitar-ho, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

Addicionalment, l’Associació no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés i/o ús del Web.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis que l'Associació pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l'Avís Legal i/o de la legislació aplicable.

Política en matèria d’enllaços (links)

a) Enllaços amb el Web

Aquells tercers que tinguin intenció d'incloure en un lloc web (“Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web hauran de sol·licitar autorització a l'Associació i complir amb la legislació vigent; en cap cas, podran allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin no adequats en relació amb l’activitat de l’Associació.

L'enllaç no implica que l'Associació avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d'incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, l'Associació procedirà, de forma immediata, a la revocació de l'autorització atorgada al Web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç.

b) Enllaços amb altres webs

En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l'usuari accedir a altres webs (“Webs Enllaçats”).

En cap cas, l'existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat de l'Associació amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, l'Associació no es fa responsable del contingut, condicions d'ús, polítiques de privacitat i resta de condicions dels Webs Enllaçats, sent l'usuari l'únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d'ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) [els “Continguts”], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de l’Associació o dels seus llicenciants. Els signes distintius inclosos al Web (marques i noms comercials) són titularitat de l’Associació o dels seus llicenciants.

L'ús del Web per part de l'usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l'usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els seus Continguts i/o els signes distintius de l'Associació.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de l'Associació podrà donar lloc a l'exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se'n derivin.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de l'Avís Legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, considerant-se no posada disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A aquests efectes, l'Avís Legal només deixarà de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d'afectar l'Avís Legal de forma integral.

Reclamacions i tribunals competents

Per a qualsevol queixa, reclamació o qüestió derivada de l'Avís Legal, pot posar-se en contacte amb l'Associació a través del correu electrònic [email protected].

Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: Associació de Foment de Caixa de la Solidaritat (l’“Associació”)
C.I.F nº: G67266791
Adreça postal: C/ Rocafort, 166, 5a planta 08029 Barcelona
Correu electrònic: [email protected]

Amb quines finalitats continuarem tractant les seves dades personals?

Tractem les dades personals dels usuaris per gestionar la donació i enviar comunicacions informatives de l'activitat de l'Associació.

Serà necessari que, si es recullen dades personals a través de formularis, cal que s'omplin els camps assenyalats com a “obligatoris”. El no-emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que no es pugui tramitar la donació i/o rebre informació sobre les accions i campanyes.

Cal que els usuaris comuniquin a l'Associació les dades personals actuals per a que la informació estigui actualitzada i sense errors.

Quant temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals dels usuaris es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió per tal que l’Associació pugui mantenir-los informats de les accions i campanyes de la mateixa i durant el mínim previst per la normativa vigent (en especial, fiscal, comptable i de blanqueig de capitals).

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment dels usuaris expressat amb l’acceptació de la Política de Privacitat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les dades només podran comunicar-se a entitats financeres per a gestionar les donacions, a Stripe, Inc. (empresa adherida al Privacy Shield) per gestionar els cobraments amb targeta bancària, a entitats vinculades a l'Associació, en l'àmbit de la cultura i la llengua catalanes, per a les mateixes finalitats que l'Associació, i a les Autoritats competents si així ho disposa la normativa vigent.

Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Els usuaris poden exercir el dret a accedir a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podran sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, els usuaris podran revocar el consentiment al tractament de les dades en qualsevol moment sense que això afecti de forma retroactiva al tractament de les dades que s'hagi dut a terme fins el moment.

Es podran exercir els drets referits anteriorment, en els termes previstos en la normativa vigent (especialment, de prevenció de blanqueig de capitals) mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a [email protected].

Si no s’obté una resposta satisfactòria i/o es desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d'aquests drets, els usuaris podran adreçar-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Política de cookies

Mitjançant l'accés i ús del Web, l'usuari accepta que l'Associació pot utilitzar cookies de tercers (en concret, Google Analytics, Stripe, Inc., Cloudflare), permanents, amb la finalitat de permetre la navegació a través del Web i el seguiment i l'anàlisi del seu comportament.

Les cookies constitueixen procediments automàtics de recollida d'informació d’un usuari d'Internet durant la seva visita a un determinat web.

L'usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment si implantar-la o no.

Els procediments per al bloqueig i l'eliminació de les cookies poden diferir d'un navegador d'internet a un altre, per la qual cosa l’usuari haurà d'adreçar-se a les instruccions facilitades pel navegador d'internet, com ara aquests que es detallen a continuació:

Configuració de cookies d'Internet Explorer

Configuració de cookies de Firefox

Configuració de cookies de Google Chrome

Configuració de cookies de Safari

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, de manera que no podem garantir que s'ajustin completament a la versió del seu navegador.

En cas que l’usuari desitgi rebutjar la utilització de cookies, pot tenir limitat l'ús d'algunes prestacions del Web. Si continua navegant pel Web sense denegar la seva autorització implica que accepta el seu ús per part de l'Associació del Web.

Per a qualsevol qüestió addicional relacionada amb l’ús de cookies, l’usuari pot enviar la seva petició mitjançant un correu electrònic a [email protected].