AVÍS LEGAL

El titulars del lloc web allotjat a les URL www.caixadesolidaritat.cat (el ”Web”) són les següents entitats:

Assemblea Nacional Catalana

Domicili social: Carrer Marina 315, 08025 Barcelona.
CIF: G65581621


ÒMNIUM CULTURAL
Domicili social: C/ Diputació, 276, pral. 08009 Barcelona
C.I.F.: G-08310070
Telèfon: + 34-93.319.80.50

En endavant i conjuntament, ANC i ÒMNIUM seran denominats els “Titulars”.

Accés al Web

L’Avís Legal regula l’accés i utilització del Web per part dels seus usuaris.

L’accés i utilització del Web per part de l’usuari comporta l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la resta de polítiques que es preveuen al Web.

Per tant, li preguem llegeixi atentament l’Avís Legal quan es proposi utilitzar el Web ja que pot modificar-se en qualsevol moment. Si no accepta l’Avís Legal, li preguem s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut.

Utilització i funcionament del Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació que s’hi inclou, amb total subjecció a la normativa aplicable, a l’Avís Legal i, si s’escau, als altres termes i condicions que regulin el Web.

Igualment, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web, o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix.

S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi l’Avís Legal o, si escau, qualsevol altres termes i condicions del Web, els Titulars es reserven el dret a limitar, suspendre i/o terminar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l’efecte.

Els Titulars fan els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. No obstant, els Titulars no garanteixen la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

Donacions

En el cas que l'usuari desitgi fer una donació a través del Web, l'usuari haurà de facilitar les seves dades personals previstes en el formulari habilitat a la secció https://www.caixadesolidaritat.cat/

El registre implica que l’usuari accepta l’Avís Legal i la Política de Privacitat i que declara tenir capacitat legal necessària per fer la donació.

L’import de les donacions podrà ser qualsevol que indiqui l’usuari a partir d’un euro (1€) i es podrà fer mitjançant targeta de crèdit/dèbit. L’usuari haurà d'incloure el número de la seva targeta de crèdit/dèbit, així com la resta d'informació addicional que li sigui requerida.

En el supòsit que els Titulars detectin que hi ha hagut algun error en el procés de la donació, ho notificaran immediatament a l’usuari per a que pugui esmenar-lo el més aviat possible.

Un cop realitzada la donació, l'usuari rebrà un correu electrònic confirmant que ha estat realitzada, per bé que el càrrec s'efectuarà una vegada hagi estat acceptat per l'entitat financera de l’usuari.

Donada la naturalesa de les donacions, no aplica el dret de desistiment previst per la normativa vigent.

Responsabilitat

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que el Web contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

En el supòsit que es facin donacions, l’usuari també serà responsable de conèixer les característiques, costos i ús del mètode de pagament, així com de tenir suficient saldo per poder fer la donació.

Els Titulars no es responsabilitzen de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda al Web, incloent, i sense limitar-s'hi, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

Addicionalment, els Titulars no es fan responsables de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés i/o ús del Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que els Titulars puguin patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’Avís Legal i/o de la legislació aplicable.

Política en matèria d’enllaços (links)

a) Enllaços amb el Web

Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web (“Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web hauran de sol·licitar autorització als Titulars i complir amb la legislació vigent; en cap cas, podran allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat dels Titulars.

L’enllaç no implica que els Titulars avalin, promocionin, garanteixin, supervisin i/o recomanin el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, els Titulars procediran, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç.

b) Enllaços amb altres webs

En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (“Webs Enllaçats”).

En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat dels Titulars amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, els Titulars no es fa responsable del contingut, condicions d’ús, polítiques de privacitat i resta de condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) [els “Continguts”], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat dels Titulars o dels seus llicenciants. Els signes distintius inclosos al Web (marques i noms comercials) són titularitat dels Titulars o dels seus llicenciants.

L’ús del Web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els seus Continguts i/o els signes distintius dels Titulars.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial dels Titulars podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se'n derivin.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de l’Avís Legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, considerant-se no posada disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A aquests efectes, l’Avís Legal només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d'afectar l’Avís Legal de forma integral.

Idioma

L’Avís Legal està redactat en català i castellà. En cas de contradicció entre ambdues versions, prevaldrà allò previst en la versió en català.

Reclamacions i tribunals competents

Per a qualsevol queixa, reclamació o qüestió derivada de l’Avís Legal, pot posar-se en contacte amb els Titulars a través de l'e-mail, que les atendran el més aviat possible i, en qualsevol cas, abans del termini d’un mes des que són formulades.

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de l’Avís Legal, els Jutjats i Tribunals que, si s’escau, coneixeran l'assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’Assemblea Nacional Catalana l’informa que les donacions realitzades a partir d’aquesta plataforma seran destinades a fer front a les represàlies econòmiques que poden rebre persones físiques com a conseqüència d’actuacions emmarcades en el procés cap a la independència.

Per a la tramitació de les donacions s’han adoptat les mesures de seguretat d’indole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la pèrdua, tractament o accés no autoritzat conforme la legislació vigent en matèria de protecció de dades segons l’estat de la tecnologia i la natura de les dades emmagatzemades.

D’acord amb el que preveu l’article 5 de la Llei orgànica, 15/ 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’Assemblea Nacional Catalana posa en el seu coneixement que les dades de caràcter personal que ens faciliti a partir d’aquest procediment seran incorporades a un fitxer amb dades de caràcter personal denominat Blanqueig de Capitals, que es troba tant en suport automatitzat com en paper, amb la finalitat de tramitar les obligacions legals derivades de les disposicions que conté la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. S’informa que les seves dades podran ser cedides en compliment de les obligacions legals derivades de l’aplicació de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Per últim, ha de tenir en compte que en virtut de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, no s’aplicarà les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal en relació a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

POLÍTICA DE COOKIES

Mitjançant l’accés i ús del Web, l’usuari accepta que els titulars del web, l'usuari accepta que els Titulars poden utilitzar cookies de tercers (en concret, Google Analytics), permanents, amb la finalitat de permetre la navegació a través del Web i el seguiment i anàlisis del seu comportament.

Les cookies constitueixen procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades per un usuari d'Internet durant la seva visita a un determinat web amb la finalitat de reconèixer-ho com a usuari recurrent i personalitzar el seu ús i facilitar una navegació més ràpida.

L’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació o no.

Els procediments per al bloqueig i eliminació de les cookies poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre, per la qual cosa l’usuari haurà d'adreçar-se a les instruccions facilitades pel navegador d'Internet, com aquests que es detallen a continuació:

Configuració de cookies d'Internet Explorer
Configuració de cookies de Firefox
Configuració de cookies de Google Chrome
Configuració de cookies de Safari

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, de manera que no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador.

En cas que l’usuari desitgi rebutjar la utilització de cookies, pot tenir limitat l’ús d’algunes prestacions del Web. Si continua navegant pel Web sense denegar la seva autorització implica que accepta el seu ús per part dels Titulars del Web.

Per a qualsevol qüestió addicional relacionada amb l’ús de cookies, l’usuari pot enviar la seva petició mitjançant un correu electrònic a [email protected]